Skip to main content

Värdet av tidig fostran
”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” (Ord. 22:6)

Föräldrar bör vara goda föredömen både i ord och handling
”Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos. 6:6-7)

Föräldrar bör visa tålamod
”Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.” (Kol. 3:21)

Vad förväntas av en mor
”Talar gör hon med klokhet, vänliga förmaningar delar hon ut.” (Ord. 31:26)

Barnuppfostran är ett uttryck för föräldrars kärlek till barnen
”Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.” (Ord. 13:24)

Vänlig tillrättavisning hjälper barnen
”Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor.” (Ord. 29:15)

Uppfostran är till för att hjälpa barnen att mogna
”Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.” (Ef. 6:4)

Barn ställs ofta inför konsekvenserna av sina föräldrars synd
”Och Herren gick förbi honom och ropade: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.” (2 Mos. 34:6-7)

Barnens respons
”Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden.” (Ef. 6:1-3)